Jakie prawa ma osoba zatrzymana przez Policję?

Jakie prawa ma osoba zatrzymana przez Policję?

Zatrzymanie przez policję to zdarzenie, w którym należy odpowiednio się zachować. Niezależnie od przyczyny zatrzymania, zatrzymanemu przysługują pewne prawa, ale także i obowiązki. Warto mieć świadomość zarówno jednych, jak i drugich. Zapytaliśmy specjalistę o różne zagadnienia poruszające różne aspekty tematu zatrzymania osoby przez policję. Oto jakie ważne informacje uzyskaliśmy.

Jakie są rodzaje zatrzymania?

Według polskiego prawa można rozróżnić cztery rodzaje zatrzymań osoby fizycznej przez policję. Zatrzymania policyjne regulowane są przez kodeks postępowania karnego. Podczas zatrzymania sporządzany jest protokół zatrzymania osoby.

Pierwszym rodzajem jest zatrzymanie procesowe. Celem zatrzymania procesowego jest doprowadzenie osoby przed oblicze sądu lub prokuratora, dlatego też obywa się ono właśnie na polecenie tych organów. Zatrzymanie procesowe regulowane jest przez art. 244. § 1. oraz art. 247 § 1 kodeksu postępowania karnego. Art. 244. § 1. uzasadnia zatrzymanie osoby ze względu na podejrzenie popełnienia przestępstwa przy obawie ucieczki, ukrycia tej osoby bądź zatarcia śladów przestępstwa. Artykuł ten stosowany jest również w przypadku występowania przesłanek do przeprowadzenia działań procesowych w trybie przyspieszonym. Natomiast na postawie art. 247 § 1 prokurator posiada prawo do zatrzymania i przymusowego doprowadzenia osoby do prokuratury osoby podejrzanej o popełnienie danego przestępstwa.

Drugi rodzaj zatrzymania, to zatrzymanie prewencyjne. Wykonuje się je na osobach, które stwarzają zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia ludzkiego w konkretnym czasie. Zatrzymanie to ma na celu zapobiegać powstaniu zagrożeń ze strony osoby zatrzymanej. Regulacje odnośnie tego zatrzymania zawarte zostały w art. 15 ust. 1 pkt. 3 kodeksu postępowania karnego.

Zatrzymanie penitencjarne to kolejny rodzaj zatrzymania osoby przez policję. Ten typ zatrzymania dotyczy osób, które odbywają karę w zakładzie karnym lub przebywają w areszcie śledczym, a na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwy organ opuściły areszt śledczy lub zakład karny, lecz po upływie wyznaczonego czasu na przepustkę, nie powróciły. Wtedy też prawo stosuje zatrzymanie penitencjarne, które regulowane jest przez art. 15 ust. 1 pkt. 2a kodeksu postępowania karnego.

Ostatni rodzaj zatrzymania to zatrzymanie administracyjne. Stosuje się je w konkretnej sytuacji w celu oddania osoby zatrzymanej w ręce stosownego do zaistniałej sytuacji organu. Jest to więc zatrzymanie podejrzanego o popełnienie przestępstwa z użyciem przemocy wobec drugiej osoby, kiedy to istnieje ryzyko kolejnego popełnienia podobnego typu przestępstwa. Regulacje zatrzymania administracyjnego zawiera art. 244. § 1a kodeksu postępowania karnego.

Ile czasu może trwać zatrzymanie?

Wspomniany kodeks postępowania karnego określa również czas przez jaki trwać może zatrzymanie. Zatrzymany powinien być zwolniony w momencie ustania przyczyny zatrzymania. Po upływie 48 godzin, jeżeli nie zostanie on przekazany w ręce sądu razem z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie, policja ma obowiązek zwolnić zatrzymanego. Jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania zatrzymanego do dyspozycji sądu, nie doręczono postanowienia o zastosowanie aresztu tymczasowego, zatrzymany powinien być zwolniony. Podobnie, jeśli sąd lub prokurator wydadzą postanowienie o zwolnieniu, zatrzymany wychodzi na wolność natychmiastowo. Zatem okres 48 godzin zatrzymania to czas dla organów ścigania na wykonanie niezbędnych, związanych z zatrzymaniem czynności, takich jak: przesłuchanie, postawienie zarzutów zatrzymanemu, ewentualne zebranie potrzebnych dowodów, które będą podstawą dla prokuratury do podjęcia kolejnych czynności, jak na przykład wniosek do sądu o tymczasowe zatrzymanie lub ustalenie nadzoru policji. Niezwykle często do zatrzymania dochodzi po prowadzonym śledztwie, w którym zebrano dowody niemogące być zgromadzone w 48-godzinnym okresie zatrzymania. Zatrzymanie może przybierać bardzo skomplikowane formy i często wynika z niespodziewanego przebiegu wydarzeń, przesłuchań, pojawieniu się przesłanek lub twardych dowodów.

Zostałem zatrzymany przez policję – z jakich praw mogę skorzystać?

W momencie zatrzymania dobrze jest znać swoje prawa. Prawa osoby zatrzymanej są ściśle określone przez przepisy kodeksu postępowania karnego. Przede wszystkim zatrzymany ma prawo do poznania przyczyny swojego zatrzymania. Policja musi więc, na żądanie zatrzymanego, poinformować go o powodzie zatrzymania. Zatrzymany posiada także prawo do natychmiastowego kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym, bezpośredniej rozmowy z nim lub innego rodzaju kontaktu, jak na przykład kontakt telefonicznym. Konieczne jest natomiast wskazanie przez zatrzymanego konkretnego adwokata oraz rodzaj kontaktu z nim. Nie posiadając adwokata można zawsze skorzystać z dyżuru adwokackiego, jak ten prowadzony przez kancelarię Krassowski Niemczyk Adwokaci (KN Adwokaci) działającej na terenie Warszawy i okolic. Kolejne prawa zatrzymanego przez policję, to także prawo do bycia wysłuchanym, prawo do otrzymania odpisu protokołu zatrzymania oraz prawo do złożenia lub odmowy złożenia oświadczenia we własnej sprawie. Zatrzymany posiada również prawo do powiadomienia osób lub jednostek o zatrzymaniu. Osoby, które mogą być powiadamiane to najbliższa rodzina lub każda inna wskazana przez zatrzymanego osoba. Jeżeli chodzi o jednostki, zatrzymany ma prawo do poinformowania o fakcie zatrzymania swojego pracodawcy, szkoły czy uczelni. Zatrzymanemu przysługuje również prawo do traktowania go w sposób humanitarny, respektujący prawa człowieka, oraz prawo dostępu do pomocy medycznej. Zatrzymany przez policję może również złożyć do sądu stosowne zażalenie na zatrzymanie, a nawet, w przypadku bezprawnego zatrzymania, domagać się odszkodowania.

Zatrzymany będący obcokrajowcem posiada prawo do skorzystania z pomocy tłumacza oraz prawo do kontaktu z konsulatem lub innym przedstawicielem jednostki dyplomatycznej swojego kraju. Jednostki dyplomatyczne (konsulaty ambasady, przedstawicielstwa) są niezależnie powiadamiane o zatrzymaniu obywatela danego kraju, na co nie jest wymagana zgoda zatrzymanego obcokrajowca.

Poza prawami zatrzymany posiada również obowiązki, którym musi się poddać. Są to: poddanie się oględzinom lub inny badaniom, poddanie się badaniom psychologicznym i psychiatrycznym, złożenie odcisków palców lub umożliwienie przeprowadzenia specjalistom innych zabiegów identyfikujących zatrzymanego.

„Masz prawo zachować milczenia, a wszystko co powiesz, może zostać użyte przeciwko Tobie” – jak to się ma w polskim prawie?

Znane z filmów amerykańskich prawo do zachowania milczenia ma swój odnośnik i w polskim prawie. Kodeks postępowania karnego w art. 74. § 1. mówi, że „Oskarżony nie ma obowiązku dowodzenia swej niewinności ani obowiązku dostarczania dowodów na swoją niekorzyść”. Trzeba jednak zaznaczyć, że zapis prawny odnosi się do osoby oskarżonej. Zatrzymanemu przysługuje natomiast prawo do złożenia lub odmowy złożenia oświadczenia we własnej sprawie.

Zostałem niesłusznie zatrzymany – czy mogę dochodzić odszkodowania?

Zatrzymany posiada prawo do złożenia zażalenia do sądu na zatrzymanie oraz może również domagać się odszkodowania z tytułu bezprawnego zatrzymania. Zażalenie składane jest bezpośrednio w sądzie właściwym terytorialnie do przeprowadzonego zatrzymania. W składaniu zażalenia można skorzystać z pośrednictwa policji lub prokuratora, którzy zobowiązani są do przekazania dokumentów, wraz z aktami sprawy, danemu sądowi. W zażaleniu, niesłusznie zatrzymany, może śmiało kwestionować podstawy, zasadność oraz sposób w jaki przeprowadzone zostało zatrzymanie przez policję. Jeżeli sąd przyzna zatrzymanemu rację, stwierdzając bezprawne zatrzymanie, poszkodowany może dochodzić odszkodowania, które wypłacane jest przez Skarb Państwa.

Previous Centrala telefoniczna oszustów "na policjanta" zlikwidowana
Next Zatrzymani za współpracę z grupą "Suchego"

Może to Ci się spodoba

Wiadomości 0 Comments

Palił marihuanę w pracy, zauważyli to policjanci

Śródmiejscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ilości środków odurzających. Kacper S. wyszedł na przerwę i zapalił „skręta” z marihuaną. Specyficzna woń unosząca się w powietrzu wzbudziła podejrzenia patrolu

Wiadomości 0 Comments

Rozpoznajesz tego mężczyznę

Policjanci z Ochoty prowadzą postępowanie w sprawie uszkodzenia ciała mężczyzny. Kamery monitoringu zarejestrowały wizerunek osoby mogącej mieć związek z tym przestępstwem. Każdy, kto rozpoznaje mężczyznę na publikowanym zdjęciu proszony jest

Wiadomości 0 Comments

Konopie uprawiali na działce

Kryminalni z Bielan kolejny raz uderzyli w przestępczość narkotykową. Funkcjonariusze na terenie działek rekreacyjnych w powiecie legionowskim zabezpieczyli 13 krzewów konopi indyjskich, ponad kilogram suszu roślinnego oraz sprzęt potrzebny do

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!